Folk Maps

THAPSOS

Thapsos

2000 – Thapsos (con Riccardo Tesi e Banditaliana), supplemento de il manifesto