Folk Maps

U VIAGGIU DULURUSU (Castelbuono)

U viaggiu dulurusu è il testo cantato durante la novena di Natale. La storia del componimento è abbastanza lunga e travagliata ma vale la pena di raccontarla:

l’originale fu scritto da Antonio Diliberto, canonico Monrealese con lo Pseudonimo di Binirittu Annuleri intorno alla metà del ‘700. molti ipotizzano che abbia tratto spunto da racconti o canti già presenti in terra sicula e che li abbia recuperati e resi “più aulici”. se sia vero o meno non è dato saperlo fatto sta che il testo dell’Annuleri (o Diliberto che dir si voglia) ebbe un successo clamoroso.  il testo si diffuse rapidamente e si crearono numerose varianti locali che oggi ognuno considera “parte esclusiva della propria tradizione”.
a differire sono parti di testo, la partitura musicale e la denominazione locale del canto.
il racconto si svolge in nove giorni, al primo si aggiunge una piccola introduzione che non ri ripete nei seguenti (detto pizzuddu o introduzioni o ntonu)

’Ntonu:

A Maria cui porta affettu
di Giuseppi cui fa cuntu
s’avi cori ‘ntra lu pettu
senta senta stu gran cuntu
du viaggiu dulurusu
di Maria cu lu so spusu

PRIMU JORNU o Jornu du ‘ntonu

San Giuseppi jornu stannu
‘ntra la chiazza i Nazaretti
pi so affari camminannu
senti un sonu di trummetti
senti leggiri un edittu
ca lu cori assai cci ha afflittu.
Chistu edittu cuntinia
c’ogni omu d’ogni etati
iri a scrivirisi duvia
a la propria citati
e in tributu pua paari
quarchi summa di dinari.
A sta nova nfausta ria
San Giuseppi cuntristatu
Jiu a casa e a Maria
ccussi dici adduluratu
Oi Chi nova dulurusa
ia vi puurtu amata spusa!
Oh! Che edittu pubblicaru
‘ntra la chiazza or ora ntisi
Gran camminu divu fari
e patiri alcuni spisi
e ia afflittu ppi ubbidiri
a Betlemme divu iri
divu iri a Betlemme
stu viaggiu divu fari
o sia sulu o ccu vui insiemi
sempri peni aju a pruvari
o sia sulu o accumpagnatu
sarò sempri adduluratu
si vi lassù: ahi! Pena ria
sentu spartirimi lu cori
Si vi portu in cumpagnia
Oh cchi pena e crepacori!
E cchi fari nnu sacciu ancora
l’unu e l’autru assai m’accora
A st’affettu dulurusu
di lu spusu sua dilettu
ccu paroli assai amurusi
cci rispunni tutt’affettu:
La divina voluntati
ccussì voli ca partemu
vegnu unni mi purtati
nun fa nenti si patemu
Jamuninni tutti dui
avrà Diu cura di nui
Si lu nostru mperaturi
nui cumanna di partiri
lu duvemu nui ubbidiri.
Cori granni, o spusu mia,
ccussi voli lu mia Dia

SECUNNU JORNU

A stu affettu i Maria
San Giuseppi ralligratu rispunniu
Signura mia
vui m’aviti cunsulatu
Vi ringraziu  mia signura
miu cunfortu e mia vintura.
Ma giacchi gnura mia
mi vuliti accumpagnari
ppi  tanta longa via
occhi modu aiu a circari
Ora datimi licenza
quantu abbuscu pruvvidenza
Si nni va Giuseppi allura
tuttu quantu affannateddu
ppi purtari a la signura
piglia u bonu sciccareddu
E ancora si dispunia
pi la sua pruvisioni
cussi torna da sua spusa
e ci dici: Aiu truvatu mia signura maistusa
st’asineddu furtunatu
comu gravida o miu beni
iri a pedi nun cummeni.
Ntra sti vertuli ci portu
pocu pisci e quattru pani
pi ristoru e pi cunfortu
ntra sti parti assai luntani
chiu accussì fari vurria
ma nun aju spusa mia
Maria ancora cunuscennu
a divina voluntà
si va puru dispunennu
pri lu partu chi farà
e si inchiu na cascitedda
di li so infasciaturedda
Avia fattu la Signura
cu li propri sua manu
una tila bianca e pura
dilicata in modu stranu
Di sta tila fattu avia
li farali a lu Missia
S. Giuseppi avia abbuscatu
dui di lana panniceddi
e Maria n’avia furmatu dui puliti cutriceddi
E pruvista di sti cosi
a partiri si disposi
Già è in procintu di partiri
la Regina di lu Celu
offirennusi a suffriri ntra u friddu rintra lu gelu
Fa stupiri in verità
chi nun chianci pri pietà

TERZU JUORNU

Già disposta di partiri
la Gran Vergini Maria
a lu spusu misi a diri
nginucchiata umili e pia:
Chista grazia facitimi
sposu miu binidicitimi
S. Giuseppi a st’eccessu
d’umiltati senza pari
ruspigghiatu ntra se stessu
un sapia chiddu chi fari
duoppu st’attu d’umiltati
san Giuseppi parra e dici:
Spusa mia cuntenti stati
ca cu vui sugnu felici
però suli partiremu
ntra la strata ca faremu
Arrivati in Betlemmi
passerà lu nostru affannu
pirchì certu cu vui insemi
tutti a nui ricivirannu.
Aj dda tanti parenti
buoni amici e cunuscenti.
Li miei amici e li parenti
in vidennuni affacciari
Tutti allegri e risulenti
nni virrannu ad incuntrari.
Beni assai nni trattirannu
cera bona nni farannu
nni farannu ripusari
si nui stanchi arriveremu
Ni darannu di mangiari
si pri via nui patiremu
Comu speru a sensu miu
si lu voli lu miu Diu
Ma la savia Maria
cu un suspiru dulurusu
ca chiùi affanni prividia
cussi parra a lu so spusu:
ah miu spusu si farà
la diurna vuluntà
quantu Diu voli e disponi
sia la nostra cuntintizza
nun tinemu afflizioni
ne curamu, no, alligrizza.
Sia la nostra cunfidenza
la Divina Pruvvidenza
Si saremu rifiutati
e di tutti scunusciuti
o saremu rispittati
e di tutti ben vuluti
dirò sempri oh spusu miu
Vi ringraziu miu Diu

QUARTU IORNU

Chistu avvisu già in sintiri
di Maria lu spusu amatu,
sti paroli misi a diri,
tuttu quantu infervuratu:
«L’ora è tarda chi facemu?
Spusa cara, via, partemu».
Maria Vergini ubbidienti
a cavaddu si mittiu,
lu so cori a Diu offrennu,
dannu gustu a lu so Diu.
San Giuseppi camminava
e la rietina tirava.
Deci mila serafini
onuraru dr’equipaggiu
a sti Santi pilligrini
ntra stu poviru viaggio,
ralligrannu pri la via
a Giuseppi e a Maria.
Foru sempri scanusciuti
di li genti disprizzati
da Diu sulu benvuluti.
e di l’ancili onurati.
Nun si curanu di peni
mentri Diu li voli beni.
Mudistedda e rispittusa
viaggiava la Signura.
Quantu è bedda e amurusa
virginedda e matri pura.
Ogni cori innamurava
di cui a casu la guardava.
Ben cumposta nell’esternu
risplinnia lu so canduri
riflittia ntra lu so nternu
di Gesù lu grandi amuri.
E ntra tuttu lu camminu
ja pinsannu a Diu Bamminu.
Quanti lacrimi d’affettu
di l’ucchiuzzi ci scapparu
Quanti sciammi ntra lu pettu,
miditannu s’addumaru!
Ja chiancennu ca scupria
ca so’ fìgghiu Diu patìa.
Pri la strafa si ncuntrava
cu diversi piccatura,
e cu un sguardu ca ci dava
cunvirtiva dri cori duri.
Pri pietà, Maria, viditimi
sugnu malu, cunvirtitimi.
A l’afflitti chi vidia
cu pietà li cunsulava.
Pri l’infirma ca scupria
tutt’affettu a Diu priava.
Ja sugnu poviru, o Maria,
pietà di l’arma mia

Quintu jornu

Siguitava lu viaggiu
San Giuseppi cu Maria
suppurtannu ogni disagiu
ogni affannu e travirsia.
E tu ingratu e scunuscenti
si patisci ti lamenti.
Cincu jorna di caminu
far’insemi bisugnaru
camminannu di continuu
senza aviri nuddu imparu.
Stanculiddi ed affannati
puvireddi disprizzati.
Pensa tu lu vicchiareddu
quantu lassù e stancu sia
caminannu puvireddu
sempri a pedi pri la via.
La spusa riguardava
affannatu suspirava.
Chi viaggiu dulurusu
chi fu chistu pri Maria
Ntra lu nvernu rigurusu
ntra lu friddu a la stranìa
la Signura di lu celu
ntra muntagni, jazzu, jelu
Binchì l’Angili assistianu
rispittusi li guardavanu
li timpesti ca facianu
troppu assai li turmintavanu.
Viaggiava mudistedda,
agghiazzata, ngriddutedda.
cussì stanchi ed affannati
ntra lu friddu caminavinu
Nun avennusi mai pusati.picchi tutti li disprizzavana!
Puvireddi li vidianu
Pocu cuntu ni facianu.
Su custritti a ripusari
di li staddi ntra l’agnuni,
e ntra funnachi alluggiari
sti cilesti e gran pirsuni.
Oh ch’eccessu d’umiltà!
Chi nun chianci pri pietà ?!
Senza chiantu cu po stari.
riflettennu, chi Maria
è custritta ad abitari
di armali in cumpagnia?
Quantu affruntu Maria senti
misa ‘mmenzu a tanta genti?
Però quantu vosi Diu
cu pacenza suppurtaru,
ogni pena e affannu riu
suppurtannu stu disaggiu
finiu in tuttu lu viaggiu!

SESTU JORNU

Stanculiddi su arrivati
doppu tanta lunga via
già traseru a la citati
menzi morti a la strania;
ma si tu ci porti affettu,
mettitilli ntra lu pettu.
Vannu spersi pri li strati,
nudda casa hannu truvatu,
lu risettu in caritati,
di li genti c’è nigatu
e di tutti su affruntati,
comu vili su cacciati.
Doppu tantu camminari,
nun avennu stanza avuta,
ieru a scrivirisi e pagari
a lu Re lu so tributu.
Sicutannu poi a circari
qualchi alloggiu di truvari.
Ma lu  sentinu e spissu indarnu,
nun li vonnu l’almi audaci
e Giuseppi nell’internu
nun putia darisi paci,
e chiancennu ripitia:
Ch’aju a fari, amuri miu?
Ntra lu chianciri pinsau
chi dda c’era na pusata
pri unni poi s’incammunau
cu Maria so spusa amata.
Junci e vidi nfrattaria
ne cc’è locu all’osteria.
Na stadduzza era vacanti
ma Giuseppi unn è cuntenti
ddà s’accommuda ntra un’istanti
cu Maria stanca e languenti.
A lu scuru stanchi e amari
si jittaru a ripusari.
Però allura su cacciati
pirchì vinniru autri genti.
Si parteru addulurati
affruntati veramenti
San  Giuseppi assai chiancennu
cussi afflittu ja dicennu:
Dunca finu m’è nigatu
chistu miseru risettu?
A Giuseppi sfurtunatu
sta disgrazia mai s’ha lettu.
Spusa mia, cara signura
e sta notti unni ni scura?
Su quattr’uri di la notti
già nui semu rifiutati.
Aju fattu quantu potti,
spusa mia pacenza aviti.
Nun ni voli nuddu ancora
jamuninni dunca fora.

SETTIMO GIORNO

Fora dunca la citati
riflittennu iddu sapia
una grutta a ddi cuntrati
cussi diccilu a Maria:
Ccà vicinu c’è na grutta
bench’i vili e aperta tutta,
si vuliti pirnuttari
ntra sta grutta vi cci portu.
Nun vi pozzu, o spusa, dari
autru aiutu, autru cunfortu.
Maria allura ubbidienti
mustra d’essiri cuntenti.
Cussi nsiemi s’avviaru
pri dda parti a pocu a pocu.
Già la grutta ritruvaru
ma assai poviru è lu locu.
E cu tuttu allegri stannu
sempri a Diu ringraziannu.
Tutti l’Ancili biati
chi pri via l’accumpagnaru
cu splenduri inusitatu
chidda grutta circunnaru.
San Giuseppi li vidia
e, guardannuli, gudia.
Oh! Pinsati ch’alligrizza
di ddi santi amati spusi
ca, gudennu sta biddizza,
sunnu allegri e gluriusi!
Doppu aviri tanti stenti
a sta vista su cuntenti.
A stu lumi gluriusu
risplinnia la gran Signura
comu un suli maistusu
chi v’inciamma e vi nnamura.
E Giuseppi cunsulatu
resta allegru e inciammatu.
Cussì ardennu in duci focu
S. Giuseppi cu Maria
canusceru ca na ddu locu
Gesù nasciri duvìa.
Ntrà lacrimi d’affettu
criscia focu a lu so pettu.
Ma vidennu poi Maria
ca assai lorda era la grutta
comu matri amata e pia
nun la po’ vidiri brutta,
e na scupa dda truvannu,
cu umiltà la ja scupannu.
St’umiltati in riguardari,
di Maria lu so spusu
cuminciau puri a scupari
ma di l’ancili è aiutatu.
E nnt’unn’enti chidda grutta
resta bedda e netta tutta.

OTTAVU JORNU

Poi chi già purificau
S. Giuseppi chiddu locu
cu l’ingegnu chi purtau
jetta luci, adduma focu.
E pua  dici: Arricriativi,
spusa mia, cuariativi.
S’assittaru tutti dui
nterra e ncostu di lu focu
e un putennu stari chiu,
si cibaru qualchi pocu.
Ma cu granni divuzioni
fa la sua culazioni
Pri ubbidiri a lu so spusu
Maria santa si cibau
c’autru cibu chiu gustusu
a se stissa priparau,
e pinsannu sempre sta
a lu partu chi farà.
Già finuti di mangiari
a Diu grazi rinneru
e in ducissimu parrari
tutti dui si trattineru.
Discurrennu un pocu pri unu
di l’amuri di Diu omu.
Oh! Pinsati chi paroli
tinnirissimi dicianu
si inciammavunu lu cori
quantu cchiui nni riscurrianu,
ammirannu cu firvuri
di Gesù lu summu amuri.
Canuscennu pi Maria
junta già l’ura filici
chi Diu nasciri duvia
a lu spusu acussì dici:
Troppu è notti, ritirativi
va durmiti e ripusativi.
San Giuseppi a la Signura
ca durmissi ci prigau
ci addubbau la manciatura
cu li robbi ca purtau.
Si ritira poi a na gnuni
di ddu poviru gruttuni.
Ma Giuseppi nun durmiu
ma cu granni divuzioni
nginucchiuni umili e piu
misi a fari orazioni,
e in estasi elivatu
a Gesù pua vitti natu.
Mancu dormi, no, Maria
ma di Diu chiamata allura
nfirvurata pronta e pia,
si nginocchia l’ama l’adura.
O granni spusi furtunati
pri mia misira prigati!

Nonu jornu

Misa già in orazioni
la gran Vergini Maria
cu na gran divozioni
a Gesù pinsannu ja,
e pinsava ca a lu friddu
nascirà Diu picciriddu.
Comu mai  dici chiancennu
lu gran Diu di majstati
di li Rè lu Rè tremennu
ntrà lu friddu nascirà?.
Lu Signuri di lu celu
comu nasci ntrà lu Jelu?
O, miu Diu di gran ricchizza,
comu nasci puvireddu?
Sarà veru, o mia biddizza,
ca ti viu ngridduteddu?
Ca di friddu trema e mori
nun mi basta, no, lu curi.
Si di nasciri cunveni
pirchì nun nasci ntrà palazzi?
Pirchi tu nun ti nni veni
cu gran pompi, cu granni sfarzi?
Lu to granni summu amuri
ti fa nasciri in duluri.

Via chi tardi, o figliu miu,
figghiu duci figghiu d’oru
Quannu nasci e quannu, o Diu
renni saziu stu me cori?
Figliu beddu e duci assai
quannu, quannu, nascirai?
Quannu  Quannu nascirai?
Quannu st’ura vinirà?
Quannu tu cunsulirai
l’infilici umanità
Quannu, o beni miu dilettu,
t’haiu a stringiri a lu pettu.
Ntrà st’affetti e ntrà st’amuri
la gran Vergini biata
tutta focu e tutta arduri
ma in estasi elevata
e gudennu lu so’ Diu
a Gesuzzu si vidiu.
Natu già lu gran Missia
misi a chianciri e ngusciari
e la Vergini Maria
misi ancora a lacrimari.
Lu pigliau cu summu affettu
e lu strinci a lu so pettu.
San Giuseppi si risbiglia
già di l’estasi profunna,
e cu duci meraviglia,
si stupisci e si cunfunna.
Curri prestu spavintatu
e a Gesuzzu vitti natu.
Oh! Pinsati ch’è cuntentu!
Chi grannissima alligrizza!
Si scurdau di lu so stentu
pri la summa cuntintizza,
e cu tanti so’ piaciri
accussì si misi a diri:
Chi furtuna fu la mia!
Oh chi onuri e chi disiu!
D’adurari cu Maria
a stu locu lu miu Diu!
O Matri santa e mia signura
ja vi fazzu la bonura.
O chi figliu aviti mpettu!

Oh chi bedda criatura!
quant’è bedda ch’è diletta
la sua facci mi nnamura
Chi su amabili sti giglia!
a la matri c’assumiglia

Oh chi ucchiuzzi o Diu c’aviti

chi linguzza ncarnatedda!
Veramenti beddu siti!
La pirsuna tutta è bedda!
tu si beddu figghiu miu
ma chiù beddu ca si Diu!